CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn với mục tiêu bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động đi đôi với đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu của Khách hàng, Chúng tôi khẳng định điều đó với các cam kết sau đây:

  • Kiểm soát môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiểu chuẩn ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Luôn tuân thủ và cải tiến không ngừng để phù hợp với thực tế sản xuất của nhà máy và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.
  • Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng có liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Công tác bảo vệ Môi trường, An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được coi như là một giá trị cốt lõi trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
  • Định kỳ xem xét, đánh giá, cải tiến liên tục hệ thống quản lý, dây chuyền công nghệ, dịch vụ nhằm ngăn ngừa các tác động, ảnh hưởng đến môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và nâng cao kết quả hoạt động sản xuất, dịch vụ, kinh doanh.
  • Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001, ISO 45001 đảm bảo ngăn ngừa các tác động đến môi trường, giảm thiểu tổn thương và suy giảm sức khỏe của người lao động có liên quan đến hệ thống.
  • Định kỳ xem xét các mục tiêu môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã thực hiện đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường, an toàn và sức khỏe khác cao hơn để tiếp tục cải thiện.

Nhằm đảm bảo việc xây dựng và thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý, chúng tôi đảm bảo chính sách này sẽ được truyền đạt trong toàn tổ chức và sẵn có cho các bên hữu quan.

Ecertificate – EMS 654013

Ecertificate – OHS 654014

                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                       PHÍ VĂN DŨNG