Hệ thống xử lý nước

 

Hiện nay, toàn bộ nước thải được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,1 và  QCVN 25:2009/BTNMT, Cột A, các chỉ tiêu thí nghiệm đáp ứng theo yêu cầu của giấy phép xả thải số số 345/GP-UBND Do UBND Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 29/09/2014.

Toàn bộ nước thải phát sinh do hoạt động sản xuất sẽ được phân loại tại nguồn và cùng với nước thải thu gom về sẽ được cho 04 bể chứa nước thải

Nước thải dòng 1, dòng 3, dòng 4 được xử lý bằng phương pháp hóa lý kết hợp với phương pháp sinh học để xử lý các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, màu. Riêng nước thải dòng 2 được xử lý bằng phương pháp chính là xử lý sinh học. Nước thải được điều chỉnh pH trước khi cho vào bể yếm khí (đối dòng thải có hàm lượng COD trên 1000 mg/l). Sau khi sơ lý sơ bộ 4 dòng thải đặc trưng sẽ được đưa vào bể gom cụm xử lý nước thải 200 m3/ngày đêm.

Nước thải phát sinh do hoạt động sản xuất và thu gom gồm 04 dòng chính nhưng sẽ được phân ra làm bốn dòng xử lý chính như sau:

Dòng 1: Nước thải nhiễm dầu

Dòng 2: Nước thải có nồng độ hữu cơ cao

Dòng 3: Nước thải chứa hàm lượng kim loại nặng và nước thải chứa hóa chất

Dòng 4: Nước thải tổng hợp: nước thải chứa axit, bazơ, vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh phương tiện vận chuyển, nước thải sinh hoạt, nước thải sau khi xử lý theo quy trình xử lý của dòng 1, 2, 3

 

                                     Hệ thống xử lý nước của NSEC