Hệ thống lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

  • Công suất 5 tấn/giờ
  • Rác thải sinh hoạt được phân loại đất đá, chuyển qua băng chuyền băm cắt, và phối trộn trước khi đưa vào buồng đốt
  • Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp: 650-900ºC
  • Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp: 1050-1200ºC
  • Khí thải trước khi thải ra môi trường được giám sát tự động, liên tục bằng hệ trạm quan trắc khí thải tự động.
  • Tro xỉ sau khi thiêu đốt được hóa rắn, phối trộn sản xuất gạch không nung.