GIỚI THIỆU VỀ NSEC

Là một doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực môi trường, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực xư lý chất thải và tái chế, sứ mệnh của chúng tôi được gắn với trách nhiệm xã hội là góp phần xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn nhằm mang đến một sự phát triển bền vững cho xã hội.