Bãi chôn lấp chất thải thông thường

 

• Diện tích bãi: 17.195m2

• Thể tích chôn lấp dự kiến: 99.387 m3

• Được thiết kế và thi công theo đúng tiêu chuẩn của xây dựng bãi chôn lấp chất thải thông thường của Hoa Kỳ.

• Bãi chôn lấp chất thải thông thường được thiết kế tương tự như bãi chôn lấp chất thải nguy hại. Tất cả các tiêu chuẩn điều tuân thủ nghiêm ngặt theo QCVN-TCVN về xây dựng bãi chôn lấp chất thải

• 01 lớp HDPE 1.5 mm

• Hệ thống thu gom nước mặt

• Hệ thống thu gom nước ngầm

• Hệ thống thu gom nước rỉ rác.